วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2554
ที่ ตำแหน่งว่าง(โรงเรียน) ตำแหน่ง พิจารณารับย้าย โรงเรียน/สังกัด ตำแหน่ง หมายเหตุ
เลขที่ เลขที่
1 วัดกระบังมังคลาราม 3370 นางกาญจนา แจ่มศรี บ้านบุ่งวิทยา/พิษณุโลก เขต 3 2385
บ้านบุ่งวิทยา 2385 นายสุเทพ ศรีกล่ำ บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ/พิษณุโลก เขต 3 1149
บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1149 เรียกบรรจุ เอกภาษาไทย

2 วัดกระบังมังคลาราม 3380 นางสุพรรณี โอดมี วัดคลองมะเกลือ/พิษณุโลก เขต 3 4010
วัดคลองมะเกลือ 4010 นางศรีสมร ทองประเสริฐ บ้านอ้อวิทยา/ลำปาง เขต 2 3237

3 วัดกระบังมังคลาราม 3382 น.ส.ระพีพร ราชรองเมือง บ้านป่าสัก/พิษณุโลก เขต 3 3957
บ้านป่าสัก 3957 นางวารีรัตน์ ยาสุด บ้านโคกใหญ่/พิษณุโลก เขต 3 1349
บ้านโคกใหญ่ 1349 น.ส.สมฤดี แพงสี วังหัวแหวนพัฒนา/กำแพงเพชร เขต 2 1577

4 วัดกระบังมังคลาราม 6060 นางรัศมี ชุ่มพงษ์ วัดหินลาด/พิษณุโลก เขต 3 4940
วัดหินลาด 4940 นางแสงทิพย์ ยอยโพธิ์สัย บ้านไทรย้อย/แพร่ เขต 2 935

5 วัดกระบังมังคลาราม 1941 นางนวลนภา คมขำ วัดทับยายเชียง/พิษณุโลก เขต 3 5989
วัดทับยายเชียง 5989 นางละเอียด ทองหนู บ้านหนองเฒ่า/สุโขทัย เขต 1 2104

6 วัดทับยายเชียง 3456 นางศศิตา สำเร็จดี บ้านขุนกำลัง/พะเยา เขต 2 3393

7 วัดหนองมะคัง 3430 น.ส.วัชริดา ทองคำพา บ้านแก่งคันนา/พิษณุโลก เขต 3 5171
บ้านแก่งคันนา 5171 นายธราพงษ์ พูลประเสริฐ บ้านน้ำทองน้อย/พิษณุโลก เขต 3 1292
บ้านน้ำทองน้อย 1292 นางจันทร์ขาว กันทะสอน บ้านห้วยผึ้ง/แม่ฮ่องสอน เขต 2 1014

8 บ้านบุ่งวิทยา 5730 นางบุญตา แดงน้อย บ้านคลองตกวิทยา/พิษณุโลก เขต 3 3686
บ้านคลองตกวิทยา 3686 เรียกบรรจุ เอกภาษาไทย

9 ประชาอุปถัมภ์ 5020 นายชาญชัย แจ่มศรี บ้านบุ่งวิทยา/พิษณุโลก เขต 3 3999
บ้านบุ่งวิทยา 3999 นางพรลภัส หาญน้อย บ้านนาตอน/พิษณุโลก เขต 3 1267
บ้านนาตอน 1267 เรียกบรรจุ เอกการประถมศึกษา

10 ทับยายเชียงวิทยา 4690 นายยงยุทธ เอมพรหม วัดท้องโพลง/พิษณุโลก เขต 3 3667
วัดท้องโพลง 3667 นายเปรมชัย เกิดคล้าย วัดพระปฐมเจดีย์/นครปฐม เขต 1 2046

11 วัดท่าช้าง 3543 น.ส.ชลอ เรือนก้อน บ้านป่าสัก/พิษณุโลก เขต 3 3832
บ้านป่าสัก 3832 นายสำเนา ยาสุด บ้านเนินทอง/พิษณุโลก เขต 3 2077
บ้านเนินทอง 2077 เรียกบรรจุ เอกคอมพิวเตอร์

12 วัดนาขุม 3513 นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ์ วัดวังงิ้วงาม/พิษณุโลก เขต 3 3627
วัดวังงิ้วงาม 3627 นางรุ่งทิพย์ พันธาธิก บ้านคลองเตย/กำแพงเพชร เขต 2 4207


13 บ้านหนองไผ่ 3536 นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตรา วัดบ่อภาค/พิษณุโลก เขต 3 5611
วัดบ่อภาค 5611 เรียกบรรจุ เอกสังคมศึกษา

14 หนองสะแกประชานุกูล 3593 นายสมชาย ใจสะอาด บ้านแม่ท่าแพ/สุโขทัย เขต 2 4071

15 บ้านหนองห้าง 3473 น.ส.เสาวลักษณ์ พงษ์พิพัฒน์ บ้านวังโป่งพัฒนา/กำแพงเพชร เขต 2 1668

16 บ้านมะต้อง 3638 นางสุธิดา ผิวขำ บ้านหนองไผ่/พิษณุโลก เขต 3 1378
บ้านหนองไผ่ 1378 เรียกบรรจุ เอกการประถมศึกษา

17 วัดคลองมะเกลือ 4011 นายพิธิวัต มั่นคง วัดหางไหล/พิษณุโลก เขต 3 1339
วัดหางไหล 1339 นายพีร์ พุ่มโพธิ์ วัดธรรมาราม/พิษณุโลก เขต 3 3861
วัดธรรมาราม 3861 น.ส.นันทิกานต์ คร้ามสมอ วัดทัพหมัน/อุทัยธานี เขต 2 949

18 วัดห้วยดั้ง 3749 น.ส.ทัศนีย์ ทองทา บ้านป่าถั่ว/กำแพงเพชร เขต 1 4136

19 วัดห้วยดั้ง 3750 นางราวัลย์ อยู่มา วัดทับยายเชียง/พิษณุโลก เขต 3 3454
วัดทับยายเชียง 3454 นายประเสริฐ สิงโต บ้านสวนเมี่ยง/พิษณุโลก เขต 3 1323
บ้านสวนเมี่ยง 1323 เรียกบรรจุ เอกการประถมศึกษา

20 ชุมชนวัดย่านขาด 1936 นางมนตรา ศรีภิรมย์ บ้านบึงธรรมโรง/พิษณุโลก เขต 3 3850
บ้านบึงธรรมโรง 3850 นางปริญดา อ่อนด้วง บ้านแม่อมกิ/ตาก เขต 2 9576

21 วัดวงวน 3943 นางวันดี รศพล วัดสนามไชย/พิษณุโลก เขต 3 3872
วัดสนามไชย 3872 ร.ร.เกินเกณฑ์ รอเกลี่ยอัตรา

22 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 1498 เรียกบรรจุ เอกการประถมศึกษา

23 วัดโบสถ์ 5000 นายสุพันธ์ กันหาประกอบ วัดหินลาด/พิษณุโลก เขต 3 4933
วัดหินลาด 4933 นายนพดล ไมตรีจิตร บ้านห้วยเจียง/พิษณุโลก เขต 3 4955
บ้านห้วยเจียง 4955 นางสุธิดา ปานอยู่ บ้านห้วยหมากหล่ำ/พิษณุโลก เขต 3 3451
บ้านห้วยหมากหล่ำ 3451 เรียกบรรจุ เอกปฐมวัย

24 วัดโบสถ์ 5147 นางทิพย์วรรณ ฮองกุล วัดหินลาด/พิษณุโลก เขต 3 4934
วัดหินลาด 4934 นางอนงค์ จันทร์หอม บ้านสวนเมี่ยง/พิษณุโลก เขต 3 1317
บ้านสวนเมี่ยง 1317 เรียกบรรจุ เอกภาษาไทย

25 แก่งบ้านยางป่าคาย 5099 นางธิดา ศรีปัจฉิม บ้านหนองกระบาก/พิษณุโลก เขต 3 4965
บ้านหนองกระบาก 4965 เรียกบรรจุ เอกปฐมวัย


26 แก่งบ้านยางป่าคาย 5095 นางกัลยรัตน์ ม่วงดี วัดน้ำคบ/พิษณุโลก เขต 3 5111
วัดน้ำคบ 5111 นางกัลยาณี อู่นาท ภูขัดรวมไทยพัฒนา/พิษณุโลก เขต 3 1743
ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1743 เรียกบรรจุ เอกพลศึกษา

27 บ้านน้ำหักศึกษา 5227 นายธรรมนูญ กุลคง ห้วยปลาไหล/พิษณุโลก เขต 3 4977
ห้วยปลาไหล 4977 ร.ร.เกินเกณฑ์ รอเกลี่ยอัตรา

28 บ้านท่าหนองปากพาน 4944 น.ส.มยุรี แก้วอิน บ้านยะพอ/ตาก เขต 2 1848

29 บ้านน้ำโจน 5710 นางปณตพร รัตนกุล บ้านวาเล่ย์/ตาก เขต 2 1492

31 บ้านวัดโบสถ์ 5236 นางวิไลลักษณ์ โจชัยชาญ วัดหนองมะคัง/พิษณุโลก เขต 3 3437
วัดหนองมะคัง 3437 นางวิชุลดา กาวิน บ้านน้ำโจน/พิษณุโลก เขต 3 5462
บ้านน้ำโจน 5462 เรียกบรรจุ เอกสังคมศึกษา

32 นครไทยวิทยาคม 1381 นางกรรณิกา สายยืด บ้านห้วยทรายทอง/พิษณุโลก เขต 3 1476
บ้านห้วยทรายทอง 1476 นางพัชราวดี มุ่นเชย บ้านลาดคื้อ/พิษณุโลก เขต 3 1899
บ้านลาดคื้อ 1899 เรียกบรรจุ เอกวิทยาศาสตร์

33 นครไทยวิทยาคม 1495 น.ส.เบญจพร ผลมา บ้านห้วยทรายทอง/พิษณุโลก เขต 3 3808
บ้านห้วยทรายทอง 3808 เรียกบรรจุ เอกภาษาไทย

34 ชุมนชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1517 นางทิพสุภา คณาจันทร์ กัลยาณิวัฒนา ๑/พิษณุโลก เขต 3 3714
กัลยาณิวัฒนา ๑ 3714 น.ส.วิไลลักษณ์ จานตาดี บ้านท่าผักชี/ศรีษะเกษ เขต 1 307

35 บ้านพร้าว 1454 นางสีรุ้ง ศรีชาทุม กัลยาณิวัฒนา ๑/พิษณุโลก เขต 3 1764
กัลยาณิวัฒนา ๑ 1764 นางอรอุมา บุญธรรม บ้านน้ำหอม/ตาก เขต 2 727

36 ประชาสงเคราะห์พิทยา 1680 นายสมมาทร ยอดเกตุ บ้านน้ำพริก/พิษณุโลก เขต 3 1748
บ้านน้ำพริก 1748 นางระนอง จันทร์ดี บ้านยางโกลน/พิษณุโลก เขต 3 1763
บ้านยางโกลน 1763 นางยุพิน พูลหน่าย บ้านร่มเกล้า 3/ตาก เขต 2 1003

37 วิทยสัมพันธ์ 1712 น.ส.นันท์นภัส บุญจิตร บ้านน้ำจวง/พิษณุโลก เขต 3 1266
บ้านน้ำจวง 1266 นายชัยพร อินทนาชัย บ้านท่าสะแก/พิษณุโลก เขต 3 1135
บ้านท่าสะแก 1135 นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์ บ้านซับสนุ่น/สระบุรี เขต 2 1954

38 บ้านนาล้อม 3576 นางสุนิศา สุขประเสริฐ วัดบ่อภาค/พิษณุโลก เขต 3 1521
วัดบ่อภาค 1521 นายโชคชัย โขสูงเนิน บ้านเนินสุวรรณ/พิษณุโลก เขต 3 2201
บ้านเนินสุวรรณ 2201 เรียกบรรจุ เอกคอมพิวเตอร์


39 บ้านป่าแดง 1503 นางแจ่มสิริ สิงห์คำ บ้านห้วยท้องฟาน/พิษณุโลก เขต 3 1169
บ้านห้วยท้องฟาน 1169 นางปาริจฉัตต์ นนทโคตร บ้านน้ำจวง/พิษณุโลก เขต 3 43513
บ้านน้ำจวง 43513 เรียกบรรจุ เอกพลศึกษา

40 บ้านน้ำโจน 5194 นายมานพ พ่วงสอน วัดเสนาสน์ 5031
วัดเสนาสน์ 5031 น.ส.วรุณยุพา ปานอยู่ บ้านน้ำโจน 5194

41 บ้านร่มเกล้า 6006 เรียกบรรจุ เอกพลศึกษา

42 บ้านน้ำจวง 1273 เรียกบรรจุ เอกปฐมวัย

43 บ้านน้ำทองน้อย 1289 เรียกบรรจุ เอกสังคมศึกษา

44 บ้านห้วยช้างแทง 1338 เรียกบรรจุ เอกวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ เรียกบรรจุ
เอกการประถมศึกษา จำนวน อัตรา 4 อัตรา
เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน อัตรา 2 อัตรา
เอกสังคมศึกษา จำนวน อัตรา 3 อัตรา
เอกปฐมวัย จำนวน อัตรา 3 อัตรา
เอกพลศึกษา จำนวน อัตรา 3 อัตรา
เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
เอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
รวมทั้งสิ้นจำนวน 21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น