วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

เกณฑ์การกู้เงินสหกรณ์

ประเภทเงินกู้

วงเงินกู้

เกณฑ์การส่งคืน
1.กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท ส่งคืนไม่เกิน 10 งวด
2.กู้เงินสามัญ กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งคืนไม่เกิน 300 งวด
3.กู้พิเศษ ประเภทต่าง ๆ
-กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
-กู้เพื่อประกอบอาชีพอื่น
กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งคืนไม่เกิน 200 งวด

4.กู้เพื่อดูงานต่างประเทศ

ส่งชำระแล้ว 20% มีสิทธิ์กู้ได้
กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่งคืนไม่เกิน 50 งวด
5.กู้เพื่อการศึกษา
-ปริญญาตรี
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตตลอดหลักสูตร
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก
กู้ได้ไม่เกิน15,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 220,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 240,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 260,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 350,000 บาท
ส่งคืนไม่เกิน 80 งวด
6.กู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-อนุปริญญา-ปวส.
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก
ด้ไม่เกิน 15,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 80,000 บาท
กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
ส่งคืนไม่เกิน 50 งวด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น